Ošo Ojas Meditacijos Centras
   

 

 

Žmo­nės ieš­ko svei­ka­tos ir ge­ro­vės,
Centro lyderis Prem
mei­lės ir pa­lai­mos, pa­ga­liau lais­vės ir tie­sos. Iš to ir ky­la me­di­ta­ci­jos po­rei­kis.

Va­ka­ruo­se ir Lie­tu­vo­je me­di­ta­ci­ja ir iš jos ateinanti darna, tie­sa ir lais­vė vi­siš­kai ne­ži­no­mi. Tai, kas čia klai­din­gai va­di­na­ma me­di­ta­ci­ja, tė­ra su­si­kau­pi­mas, kon­cen­tra­ci­ja, įsi­vaiz­da­vi­mai ir sim­bo­lių, angelų ar die­vų kon­tem­plia­ci­ja. Kū­no, pro­to ir są­mo­nės kon­cen­tra­ci­ja at­plė­šė žmo­gų nuo sa­vęs ir at­ve­dė jį prie di­džiu­lių fi­zi­nių, psi­chi­nių ir dva­si­nių įtam­pų bei jų pro­trū­kių. Šiuo­lai­ki­nio žmo­gaus vien­ti­su­mo ir ho­lis­tiš­ku­mo at­kū­ri­mui rei­ka­lin­ga me­di­ta­ci­ja. Ji at­pa­lai­duo­ja, at­ku­ria na­tū­ra­lu­mą, at­ve­ria vi­ta­liš­ku­mui ir gy­vy­bei ke­lią aukš­tyn, už­pil­do šir­dį ir sie­lą.

Rak­tai į me­di­ta­ci­ją yra na­tū­ra­lu­mas, at­si­pa­lai­da­vi­mas, vi­ta­liš­ku­mas, at­vi­ru­mas, ne­tei­si­mas, to­ta­lu­mas ir liu­di­ji­mas. To­ta­lio­je me­di­ta­ci­jo­je sie­la pa­bun­da, prašvin­ta, tam­pa pa­čia są­mo­ne, bu­da.

Ošo Ojas me­di­ta­ci­jos cen­tras (MC) įsi­kū­ręs pačiame ge­og­ra­fi­nia­me Eu­ro­pos cen­tre, yra įre­gist­ruo­tas Ošo tarp­tau­ti­nia­me me­di­ta­ci­nia­me re­sor­te (Pu­na, In­di­ja) 1994 m. sau­sio 23 d., o kaip re­li­gi­nė me­di­ta­ci­nė (zen) ben­druo­me­nė Lie­tu­vo­je 2005 m. ba­landžio 12 d. (Įstatų ištraukos) Sansk­ri­to kal­bos žodis ojas (skai­to­ma odžas) reiškia dva­sin­gas, tau­rus, di­din­gas. Cen­tro ly­de­ris nuo jo pra­džios yra svamis Prem. Cen­tras veik­los mas­tu, gy­liu ir aukš­čiu ma­žai tu­ri ana­lo­gų pa­sau­ly­je.

Kaip sėk­lai rei­kia sodo, dir­vos ir švie­sos, kad ji ga­lė­tų dyg­ti ir virs­ti me­džiu, taip ir sie­lai rei­kia erd­vės ir bu­da­lau­ko mei­lės ir są­mo­nės srau­to kad ji ga­lė­tų bu­sti ir prašvisti. Ojas ir yra to­kia vie­ta. Čia gy­ve­ni­mo šer­dis yra bu­da­lau­ko kū­ri­mas, ty­ri­mas ir tai­ky­mas. Cen­tre tai­ko­mos se­nos ir nau­jos me­di­ta­ci­jos bei me­di­ta­ci­nės prak­ti­kos. Be to, MC mo­ko­ma­si pa­žin­ti ir lai­ky­tis kūno, psi­chikos, sielos ir są­mo­nės higienos bei jų evo­liu­ci­jos dės­nių.

1996 m. ap­link cen­trą iš­au­go dva­si­nė ben­druo­me­nė Prem aš­ra­ma, ku­rio­je žmo­nės mo­ko­si dar­niai su­jung­ti kū­ną, pro­tą ir dva­sią, 1997 m. sau­sio mėn. cen­tre gi­mė uni­ka­li, pa­sau­ly­je ne­tu­rin­ti ana­lo­gų Me­di­ta­ci­jos mo­kyk­la, o 2003 m. Me­di­ta­ci­jos aka­de­mi­ja. 2000-ai­siais me­tais cen­tras įsi­ren­gė pir­mą Lie­tu­vo­je bu­da­ho­lą pa­tal­pas ir sa­lę me­di­ta­ci­joms. Ojas įsi­gi­jo me­di­ta­ci­joms, gy­ve­ni­mui ir poilsiui re­sor­tą - žemę su sodais ir pastatais kaime.

Cen­tre kas­dien me­di­tuo­ja­ma, ga­li­ma už­si­sa­ky­ti in­di­vi­du­a­lią se­si­ją, da­ly­vau­ti me­di­ta­ci­nia­me prak­ti­ku­me. Čia iki 2005 me­tų jau išvers­tos ir išleis­tos šešios Ošo kny­gos, ku­ria­mi fil­mai.

Lie­tu­vos žmo­nės do­mi­si me­di­ta­ci­ja ir cen­tru. Vie­ni jų bi­jo, an­tri gąs­di­na, tre­ti į čia ver­žia­si. Apie tai daug ro­dy­ta ir kal­bė­ta pa­grin­di­nė­se Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ir ra­dijo lai­do­se, ra­šy­ta laik­raš­čiuo­se ir žur­na­luo­se, kal­bė­ta ezo­te­ri­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se.

Tik ke­li Ošo me­di­ta­ci­jos cen­trai ir ak­ty­vie­tės gi­mė ir iš­si­lai­kė po ke­le­tą me­tų Bal­ti­jos ir gre­ti­mo­se poko­mu­nis­ti­nė­se ir krikš­čio­niš­ko­se ša­ly­se. Ojas vie­nin­te­lis jau per 11 me­tų iš­si­lai­kęs ir vei­kian­tis me­di­ta­ci­jos cen­tras ir to­liau au­ga kū­nu ir dva­sia. Iš cen­tro ne aukojantis ar aukojant, o dalijantis po pa­sau­lį plin­ta me­di­ta­ci­ja, gerovė ir budalaukas. Kiek­vie­nas šio ge­riau­sio ir gra­žiau­sio pro­ce­so da­ly­vis pats sveiks­ta ir lais­vė­ja, ge­rė­ja ir pa­lai­min­gė­ja.

"Ojas" interneto svetainę 2005 metais aplankė per 20 000 lankytojų ir peržiūrėjo per 70 000 publikacijų.

Ošo "Ojas" meditacijos centras
Vilnius
Pavasario


Interneto svetainė: www.dhyan.lt


Kankusta Duo veiksmas Fette per dimagrirehttps://kankusta-duo.com/lt/

 

© Ošo meditacijos centras "Ojas"

Į viršų
spausdinimui spausdinimui
info Ošo "Ojas" meditacijos centras