Ošo Ojas Meditacijos Centras
   

  Centro info

Centro lyderis (meistras)

Prem

Me­di­ta­ci­jos meist­ras svamis Prem yra ly­de­ris nuo Ojas pra­džios.

Prem (Dr. Me­čis­lo­vas Vrub­liaus­kas) gi­mė 1950 m. Pa­al­sio km., Ra­sei­nių raj., 1971 m. bai­gė Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą, 1987 m. ap­si­gy­nė tech­ni­kos dakt­ar­o di­ser­ta­ci­ją ir nuo tų pa­čių me­tų Vil­niaus uni­ver­si­te­te pra­dė­jo ty­ri­nėti re­gi­mą­jį su­vo­ki­mą. Prem 1993 m. pa­li­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­tą ir vi­siš­kai at­si­da­vė dva­si­nei ir me­di­ta­ci­nei veik­lai. Už­au­gi­no tris duk­ras.

Prem dva­si­os ieško­to­jas nuo 1980 m., nuo 1987 m. buvo klu­bo Dia­lo­gas va­do­vas, ak­ty­viai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos dva­si­nia­me at­gi­mi­me, pa­si­sa­ko įvai­rio­se Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­do­se, ezo­te­ri­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, skai­to pa­skai­tas, ra­šo straips­nius, ve­da me­di­ta­ci­nius prak­ti­ku­mus, ver­čia kny­gas, ku­ria fil­mus, me­di­ta­ci­jas. Prem nuo 1992 m. yra pir­mas Ošo san­ja­si­nas Lie­tu­vo­je.

Prem veiks­mai at­ei­na per šir­dį ir sie­lą iš vi­daus. Jo ve­da­mos se­si­jos, prak­ti­ku­mai ir me­di­ta­ci­jos re­mia­si į tie­sio­gi­nį jo pa­ties pa­ty­ri­mą ir ma­ty­mą. Prem ­ku­ria bu­da­lau­ką ir si­tu­a­ci­jas, ku­rios pa­laiko ir pa­drąsi­na kiek­vie­ną in­di­vi­dą mo­ky­tis, bu­din­tis ir virs­ti mok­ša, bu­da. Ar jūs sveikstate, bundate ir laisvėjate, priklauso nuo to, į ką derinatės.

 

Nutresin
Check our site!https://nutresinherbapureear.com/
https://blacklatteofficial.com/lt/
Lose weight in a few days!https://blacklatteofficial.com/lt/