Ošo Ojas Meditacijos Centras
   

  Savaitės išmintis 

"Mes esa­me įpra­tę įsi­kib­ti į min­tis. Vos tik pra­ei­na vie­na min­tis, mes įsi­kim­ba­me į ki­tą ? bet nie­kuo­met ne­pa­ten­ka­me į tar­pą tarp dvi­ejų vie­na po ki­tos ei­nan­čių min­čių. Pats tar­pas ir yra du­rys pa­ner­ti į gel­mes. Ne­ju­dė­ki­te į min­tis, ju­dė­ki­te į tai, kas yra tarp jų.

Kaip tai ga­li bū­ti pa­da­ry­ta? Tai ga­li bū­ti pa­da­ry­ta pa­bun­dant min­čių at­žvil­giu. Pa­na­šiai kaip žmo­gus, sto­vė­da­mas ke­lio pa­kraš­ty­je, žiū­ri į pra­ei­nan­čius žmo­nes, taip ir jūs tu­rė­tu­mė­te ste­bė­ti sa­vo min­tis. Jos yra pa­pras­čiau­si pra­ei­viai, ei­nan­tys pro­to ke­liu jū­sų vi­du­je. Juos tie­siog ste­bė­ki­te. Vie­naip ar ki­taip iš jų ne­si­rin­ki­te nė vie­no. Ne­ver­tin­ki­te nė vie­no iš jų. Jei­gu ga­lė­si­te ste­bė­ti juos ob­jek­ty­viai ir ne­ša­liš­kai, jū­sų ?kumš­tis?, ku­ris juos grie­bė, sa­vai­me at­sig­niauš ir jūs ap­tik­si­te sa­ve sto­vin­tį ne min­ty­se, o in­ter­va­le, tar­pe tarp jų. Bet tar­pas ne­tu­ri pa­ma­to, to­dėl ten tie­siog nė­ra įma­no­ma sto­vė­ti. Ten tie­siog bū­da­mi jūs nu­grimz­ta­te.

Pats šis nu­grimz­di­mas ir yra re­a­laus pa­ma­to at­ra­di­mas, nes per tai jūs pa­sie­kia­te re­a­ly­bę, ku­ria iš tik­rų­jų esa­te. Tas, ku­ris ieš­ko pa­ma­to min­čių sri­ty­je, iš tik­rų­jų ky­bo be at­ra­mų ore, o tas, ku­ris pa­lei­džia vi­sus rams­čius, pa­sie­kia sa­vas­ties pa­ma­tą."

fitness shop
Check our site!http://www.fitness-shop.lt/
Noriu Užsisakyti Bioveliss Tabs
Praraskite svorio šiuo metodu!http://www.fitness-shop.lt/bioveliss-tabs/


Iš Ošo knygos "Tobulumo kelias"


 

© Ošo meditacijos centras "Ojas"

Į viršų
spausdinimui spausdinimui
info Ošo "Ojas" meditacijos centras